Informace o zpracování osobních údajů členů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení")

ČESKÁ RUGBYOVÁ UNIE, z.s., se sídlem U Vojtěšky č.ev. 11, Břevnov, 162 00 Praha 6, IČ 00540706, (dále jen „Správce" nebo „Spolek"), jako střešní organizace sdružující subjekty, které se věnují ragby,
za účelem naplňování účelu, za kterým byla založena, zpracovává níže uvedené osobní údaje členů sdružených subjektů:
 • 1. jméno, příjmení, rodné či další příjmení,
 • 2. akademický titul před a za jménem,
 • 3. klub,
 • 4. datum narození,
 • 5. rodné číslo,
 • 6. adresu místa pobytu (obec, ulice a číslo popisné, PSČ, stát) a případně korespondenční adresu
 • 7. průkazové fotografie,
Do spolkové činnosti, při níž jsou osobní údaje zpracovávány, patří zejména výkon sportovní činnosti (např. organizování soutěží, organizace činnosti národních týmů), evidence členské základny, podávaní žádostí o dotace, granty, pojištění apod.
Dále Správce může zpracovávat
 • 8. telefonní číslo a email člena,
 • 9. identifikační a kontaktní údaje zákonných zástupců člena v případě nezletilých osob v rozsahu jméno, příjmení, telefon, email
 • za účelem výkonu práv souvisejících s členstvím ve Spolku, a
 • 10. údaje o zdravotní způsobilosti ke sportu a úrazech,
 • 11. údaje o alergiích,
za účelem ochrany životně důležitých zájmů člena vykonávajících sportovní činnost.
(Údaje v bodech 1 až 11 jsou dále označovány jako „Osobní údaje".)
Osobní údaje mohou být zpracovávány po dobu členství ve Spolku a dále až 10 let ode dne zániku členství.
Osobní údaje pod body 1 až 6 mohou být předávány
 • České unii sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen „ČUS"),
 • organizaci World Rugby sdružující národní ragbyové svazy, a dále
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy (obce a kraje) a to především při podávání žádostí o dotace, granty apod.
Poskytnutí Osobních údajů je nezbytné ke vzniku členství ve Spolku.
Na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracovává Správce dále fotografie a audiovizuální záznamy členů a dalších osob, za účelem marketingu a propagace Spolku.
Členové Spolku mají právo:
 • na přístup ke svým osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • na jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, pokud je zpracování založeno na souhlasu,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.
V rámci zpravodajství o činnosti Správce mohou být na základě § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku pořizovány a následně zveřejňovány mimo jiné fotografie a audiovizuální záznamy členů a dalších osob, aniž by tím byla dotčena práva související s ochranou jejich osobních údajů.
Dotazy nebo stížnosti týkající se zpracování osobních údajů můžete zaslat na sekretariat@rugbyunion.cz.

Seznam zpracovatelů osobních údajů

 • eSports.cz, s.r.o., IČ: 26340933, Jeřabinová 836/30, 326 00 Plzeň 8-Černice

Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Institucionální partneři